Chavurah Masarti

Lynchburg, VA                  Founded on 2 Cheshvan, 5766 

Kabbalat Shabbat Transliterations: Silverman Siddur

Shalom aleikhem (page 358)

Shalom aleikhem, malakhei ha-sharet,

malakhei elyon,
mi-melekh malakhei ham'lakhim,
hakadosh barukh hu.

Bo-akhem l'shalom, malakhei hashalom,

malakhei elyon,
mi-melekh malakhei ham'lakhim,
hakadosh barukh hu.

Barkhuni l'shalom, malakhei hashalom,

malakhei elyon,
mi-melekh malakhei ham'lakhim,
hakadosh barukh hu.

Tzetkhem l'shalom, malakhei hashalom,

mal-akhei elyon,
mi-melekh malakhei ham'lakhim,
hakadosh barukh hu.

Y'did Nefesh (page 3)

Y'did nefesh av harahaman, m'shokh avdakh el r'tzonakh

Yarutz avdakh k'mo ayal, yishta-haveh el mul hadarakh

Ye-erav lo y'di-dutakh mi-nofet tzuf v'khol ta-am.

Hadur, na-eh, ziv ha-olam, nafshi holat ahavatakh

Ana, el na, r'fah na lah b'harot la no-am zivakh

Az tit-hazek v'tit-rapey, v'haytah lakh shifhat olam.

Vatik, yehemu rahamekha, v'hus na al ben ohavakh

Ki zeh kamah nikh-sof nikh-saf lirot b'tiferet uzakh

Ana, eli, mah-mad libi, hu-sha na, v'al titalam.

Hi-galeh na u'fros, ha-viv, alai et sukat sh'lomakh

Ta-ir eretz mi-k'vodakh, na-gilah v'nism'hah bakh

Ma-her a-huv, ki va mo-ed, v'hone-ni ki-mei olam.


 

L'kha dodi (pages 11-12)

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

Sha-mor v'zakhor b'dibur ehad
hish-mi-anu eil ham'yuhad
adonai ehad ush'mo ehad
l'shem ul'tiferet v'lit-hilah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

Likrat shabbat l'khu v'nelkhah
Ki hi m'kor ha-brakhah
Merosh mikedem n'sukhah
Sof ma-aseh b'mahashavah t'hilah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

Mikdash melekh ir m'lukha
Kumi tz'i mitokh ha-hafekhah
Rav lakh shevet b'emek ha-bakha
V'hu ya-hamol alayikh hemlah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

Hitna'ari me-afar kumi
Livshi bigdei tifartekh ami
Al yad ben yishai beit halahmi
Korvah el nafshi g'a-lah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

Hit-o-r'ri hit-o-r'ri
Ki vah orekh kumi ori
Uri uri shir daberi
K'vod adonai alayikh niglah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

Lo te-voshi v'lo tikalmi
Mah tish-tohahi u-mah te-hemi
Bakh ye-hesu aniyei ami
V'niv-n'tah ir al tilah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

V'hayu limshisah sho'sayikh
V'rahaku kol m'valayikh
Yasis alalyikh elohayikh
Kimsos hatan al kalah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

Yamin u-smol tifrotzi
V'et adonai ta'aritzi
Al yad ish ben par-tzi
V'nism'ha v'nagilah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

(Last verse. We rise and face the entrance as we sing.)

Bo'i v'shalom ateret ba'lah
Gam b'simha u-v'tzoholah
Tokh emunei am s'gulah
Bo'i khalah, bo'i khalah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah


Barkhu (page 15)

We rise.

Bar'khu et adonai ham'vorakh.

Barukh adonai ham'vorakh l'olam va-ed.

Ma’ariv Aravim (page 15)

Barukh ata adonai eloheinu melekh ha'olam asher bid'varo ma'ariv aravim. Behokhma pote-ah sh'arim uvit'vuna m'shaneh itim umahalif et haz'manim um'sader et hakokhavim bemish-m'ro-tehem baraki-a kirtzono. Boreh yom valayla, golel or mipnei hoshekh, v'hoshekh mipnei or. Uma'avir yom umevi laila, u-mavdil bein yom uvein laila, adonai tz'va-ot sh'mo. El hai v'kayam tamid yimlokh aleinu l'olam va'ed. Barukh ata adonai, hama-ariv aravim.


Ahavat Olam (page 15)

Ahavat olam beit yisrael am'kha ahavta, Torah umitzvot, hukim umishpatim otanu limad'ta. Al kein adonai eloheinu b'shokhveinu uv'kumeinu nasi'ah b'hukekha v'nismah b'divrei toratekha u-v'mitzvotekha l'olam va-ed. Ki hem hayeinu v'orekh yameinu u-vahem neh'geh yomam va-laila. V'ahavat'kha al tasir mimenu l'olamim. Barukh ata adonai, Ohev amo yisrael.


Sh'ma (page16)

Sh'ma yisrael adonai eloheinu adonai ehad.

(silently) Barukh shem k'vod malkhuto l'olam va-ed.

V'ahavta eit adonai elohekha b'khol l'vav'kha, uv'khol nafsh'kha, uv'khol m'odekha. V'hayu had'varim ha-eleh, asher anokhi m'tzavkha ha-yom al l'vavekha. V'shinantam l'vanekha, v'dibarta bam, b'shivt'kha b'vetekha, uv'lekht'kha vaderekh, uv'shokhb'kha uv'kumekha. Uk'shartam l'ot al yadekha, v'hayu l'totafot bein einekha. Ukh'tavtam al m'zuzot beitekha uvish'arekha.

Sh'ma continued (page 17, last four lines)

L'ma-an tizk'ru va-asitem et kol mitzvotai vih'yitem k'doshim leloheikhem. Ani adonai eloheikhem asher hotzeti etkhem me-eretz mitzrayim lih'yot lakhem le-lohim, ani adonai eloheikhem.


Hashkivenu (page 19)

Hashkivenu adonai eloheinu l'shalom v'ha-amidenu malkeinu l'hayim. Ufros aleinu sukat sh'lomekha v'taknenu b'etzah tovah milfanekha v'hoshi-enu l'ma-an sh'mekha. V'hagen ba-adenu v'haser me-aleinu oyev dever v'herev v'ra-av v'yagon, v'haser satan milfanenu ume-aharenu uv-tzel k'nafekha tastirenu, ki el shomrenu umatzilenu ata, ki el melekh hanun v'rahum ata. Ush'mor tzetenu uvo-enu l'hayim ul'shalom me-ata v'ad olam. Ufros aleinu sukat sh'lomekha. Barukh ata adonai, hapores sukat shalom aleinu v'al kol amo yisrael v'al y'rushalayim.


V'shamru (page 20)

V'shamru v'nai yisrael et ha-shabbat la'asot et ha-shabbat l'dorotam b'rit olam. Beini uvein b'nei yisrael ot hi l'olam ki sheshet yamim asah adonai et ha-shamayim v'et ha-aretz uvayom ha-sh'vi-i shavat va-yinafash.


Amidah (opening section)

Avot (page 21 or gender neutral insert)

Barukh ata adonai eloheinu velohei avoteinu, elohei avraham, elohei yitzhak velohei ya'akov, ha'el hagadol hagibor v'hanorah el elyon gomel hasadim tovim v'koneh hakol v'zokher hasdei avot, umevi go'el livnei v'eneihem l'ma'an sh'mo b'ahavah. Melekh ozer umoshi'a umagen. Barukh ata adonai magen avraham.

Gevurot (pp. 21-22)

Ata gibor l'olam adonai, m'hayeh metim ata, rav l'hoshia.

(mashiv haru'ah umorid hagashem)

M'khalkel hayim b'hesed, m'hayeh metim b'rahamim rabim, somekh noflim v'rofeh holim umatir asurim, um'kayem emunato lishenei afar. Mi khamokha, ba'al g'vurot umi domeh lakh, melekh memit um'hayeh umatzmiah y'shua. V'ne-eman ata l'hahayot metim. Barukh ata adonai, m'hayeh hametim.

Kedushah (22)

Atah kadosh, v’shimcha kadosh, ukdosheem b’chol yom y’haloocha selah.  Baruch atah Adonai, ha’el hakadosh.

 


Kiddush (page 28) We rise.

Barukh ata adonai, eloheinu melekh ha-olam, borei p'ri hagafen. Barukh ata adonai, eloheinu melekh ha-olam, asher kid'shanu b'mitzvotav v'ratzah vanu, v'shabbat kodsho, b'ahavah uv'ratzon hinhilanu, zikaron l'ma-aseh v'reshit. Ki hu yom t'hilah l'mikra-ei kodesh, zekher litzi-at mitzrayim. Ki vanu vaharta, v'otanu kidashta mikol ha-amim, v'shabbat kodsh'kha, b'ahavah uv'ratzon hinhaltanu. Barukh ata adonai, m'kadesh hashabbat.


Aleinu (page 37) We rise.

Aleinu l'shabe-ah la-adon hakol, latet g'dulah l'yotzer b'reshit. Shelo asanu k'goyei ha-aratzot v'lo samanu k'mishp'hot ha-adamah, shelo sam helkenu kahem v'goralenu k'khol hamonam.

Va-anhnu kor'im umishtahavim umodim lifnei melekh malkhei ham'lakhim hakadosh barukh hu.

She-hu noteh shamayim v'yosed aretz, umoshav y'karo bashamayim mima-al ush'khinat uzo b'gov-hei m'romim. Hu eloheinu ein od. Emet malkeinu efes zulato kakatuv b'torato: v'yadata hayom vahashevotah el l'vavekha, ki adonai hu ha-elohim bashamayim mima-al v'al ha-aretz mitakhat ein od.

Kakatuv b'toratekha: adonai yimlokh l'olam va-ed. V'ne-emar v'hayah adonai l'melekh al kol ha-aretz, bayom hahu yihyeh adonai ehad ush'mo ehad.


Transliteration of Mourners' Kaddish is in the Siddur.


Adon Olam (page 41)

Adon olam asher malakh b'terem kol y'tzir nivrah

L'et na-asah v'heftzo kol a-zai melekh sh'mo nikrah.

V'aharei kikhlot ha-kol l'vado yimlokh norah

V'hu hayah v'hu hoveh v'hu yih'yeh b'tifarah

V'hu ehad v'ein sheni l'hamshil lo l'hah-birah

B'li reshit b'li takhlit v'lo ha-oz v'hamis-rah

V'hu eli v'hai go-a-li v'tzur hev-li b'et tzarah

V'hu nisi u-manos li m'nat kosi b'yom ekrah

B'yado afkid ruhi b'et ishan v'a-irah

V'im ruhi g'viyati adonai li v'lo irah.

 

Back to Prayer Page

Home